Graankwaliteit

Maksimum residu-vlakke

Maksimum Residu-vlakke

Wêreldwye tendense in voeselveiligheid bied 'n uitdaging vir die graanprodusent om 'n produk van hoë kwaliteit te lewer wat voldoen aan voedselveiligheid standaarde. Die belangrikste voedselveiligheid risiko's in die graanbedryf is residue wat verband hou met die gebruik van landbou chemikaliëe. Laasgenoemde is ten volle onder die produsent se beheer.

Die belangrikste aspekte is die gebruik van chemiese middels en die beperkings daarvan op die graan wat gelewer sal word. Wetlike voorskrifte bepaal die gebruik van onkruiddoders, insekdoders en verskeie ander landboukundige chemikalieë asook die residu-vlakke van sodanige produkte wat in die kommoditeit teenwoordig mag wees. Produsente moet hulle vergewis van hierdie wetlike vereistes en voldoen aan die standaarde wat daarin neergelê is.

Behalwe vir die gradering van graan en oliesade volgens die Wet op Landbouprodukstandaarde (Wet No. 119 van 1990) word deesdae ook wetenskaplike toetse gedoen om produkgehalte te staaf. Kopers vereis egter toenemend inligting oor die landbouchemikalië wat gebruik is om seker te maak die graan is veilig en geskik vir verbruik. Bykomende inligting oor produksie praktyke en die gebruik van chemiese middels word dus al belangriker om naspeurbaarheid te verseker.

Landbouchemiese middels

Die produsent moet dus kennis dra van die landbouchemiese middels en beperkings daarop op die onderskeie tipes graan en oliesade soos gestipuleer in die Wet op Misstowwe, Veevoedsel, Landboumiddels en Veemiddels (Wet 36 van 1947). Hierdie wet omskryf standaarde vir die gebruik van sekere onkruiddoders, insekdoders en verskeie ander landboukundige chemikalieë. Die lys van geregistreerde middels word gereeld aangepas - nuwe landbouchemikalieë word geregistreer vir verskeie aanwendings, terwyl verouderde middels verwyder en die gebruik daarvan onwettig verklaar word. Dit is dus baie belangrik om op hoogte te bly van die lys van geregistreerde middels.

Die Wet op Voedingsmiddels, Skoonheidsmiddels en Ontsmettingsmiddels (Wet No. 54 van 1972) bepaal die maksimum residu-vlakke van landbou chemikalieë wat in voedsel produkte in Suid-Afrika mag voorkom en word deur die Departement Gesondheid toegepas.

'n Produsent moet dus kennis dra van die riglyne soos deur Wet 36 voorgeskyf en hy/sy is aanspreeklik vir die chemiese produkte wat op die graan en oliesade gebruik is.

Hulpmiddels vir produsente

1. Rekordhouding

Rekordhouding op plaasvlak is belangrik om naspeurbaarheid te verseker. Dit is raadsaam vir die produsent om 'n tabel op te trek vir noukeurige rekordhouding op plaasvlak. Voorgestelde inskrywings op sodanige tabel is as volg:

Inligting oor die gewas:

 • Plaasnaam / Standplaas nommer
 • Kultivar
 • Landnaam / -nommer
 • Hektare
 • Datum van landbouchemiese toediening

Inligting oor bespuiting van onkruiddoder of beheermiddel vir 'n plaag / -siekte:

 • Aktiewe bestanddeel
 • Lot nommer
 • Verskaffer
 • Verskaffer se ACDASA no.
 • Konsentrasie toegedien liter/ha
 • Toegedien deur
 • Rede vir landbouchemiese toediening

2. Etikette

Dit is belangrik om te let op die etiket-voorskrifte rakende die registrasie van landbouchemiese middels vir die onderskeie tipes graan en oliesade om 'n bepaalde onkruid, swam of plaag te beheer. Behalwe die lotnommer is dit ook raadsaam om die vervaardigingsdatum van die houers te bewaar. Let veral na gif wat oorbly van 'n vorige oes. Die invloed van tipe spuitpunte, tyd van toediening, spuitlewering, gebruiksbeperkings, mengbaarheid met ander produkte en algemene veiligheidsmaatreëls moet in ag geneem word.

Gif moet ook 'n L-nommer op hê wat beteken die middel is geregistreer vir gebruik in Suid Afrika. Die produsent moet ook aandring op 'n "Material Safety Data Sheet" (MSDS) vanaf die verskaffer. Die MSDS verskaf allerlei inligting oor die produk, selfs die tipe noodhulp wat toegepas kan word. Die MSDS word kosteloos voorsien met die aankoop van landbouchemiese middels.

3. Aanbevelings deur agente

Dring altyd daarop aan dat alle aanbevelings ten opsigte van landbouchemiese toedienings op skrif gestel word. Maak seker dat die agent of verteenwoordiger wat aanbevelings maak aan die nodige vereistes voldoen, soos deur ACDASA (Agricultural Chemical Distribution Association of South Africa) voorgeskryf word.

Indien toedienings deur 'n landbouchemiese adviseur hanteer word, maak seker die persoon verskaf sy naam en P-nommer op die aanbeveling. Die P-nommer word deur die Department Landbou, Bosbou en Visserye uitgereik nadat die adviseur die nodige opleiding ondergaan het. Die operateur se P-registrasie moet ook in die toepaslike veld van toediening wees, byvoorbeeld onkruidbeheer, beroking en lugbespuiting is almal aparte registrasie velde.

4. Produksie riglyne

Die Landbounavorsingsraad (LNR) se Instituut vir Graangewasse op Potchefstroom en die Kleingraan Instituut op Bethlehem publiseer elke jaar riglyne in die verband in die Mielie-inligtingsgids en die Handleidings vir die produksie van kleingrane. Die publikasies word gratis aan produsente verskaf.